Fundacja prowadzi działalność charytatywną i społeczną

Fundacja „Lepsza jakość życia” wspiera rozwój społeczno-gospodarczy poprzez
upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań służących zdobywaniu wiedzy oraz podnoszeniu świadomości społecznej.

 Misją Fundacji jest inicjowanie oraz wspieranie wszelkich działań służących rozwojowi inteligentnych systemów podnoszących jakość życia społeczeństwu.

Głównymi celami Fundacji są:

 • rozwój sektora Klastra Technologicznego
 • wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji społeczeństwa z uwzględnieniem innowacji społecznych.
 • zwiększenie i wzmocnienie współpracy w procesach rozwoju innowacji i innowacyjności.
 • wzrost internacjonalizacji ukierunkowany na rozwój innowacyjności.
 • wzrost efektywności wsparcia i finansowania działalności proinnowacyjnej.
 • rozwój społeczeństwa informacyjnego.
 • rozwój technologii teleinformatycznych.
 • rozwój oprogramowania.
 • inteligentna specjalizacja w obszarze sektora IT i sektora rolno-spożywczego

  Do zadań Fundacji w szczególności należy:

  • działania na rzecz inicjatyw klastrowych,
  • tworzenie, rozwijanie i koordynacja platform technologiczno-organizacyjnych
  • służących wspieraniu innowacyjności, przedsiębiorczości i interdyscyplinarnej
  • współpracy sektorów IT i rolno-spożywczego,
  • tworzenie, rozwijanie i koordynacja platform i narzędzi informatycznych służących
  • promocji, wymianie informacji, pomysłów i idei oraz komunikacji, dedykowanych dla społeczeństwa,
  • wspieranie i promowanie innowacyjnych przedsięwzięć naukowych i biznesowych
  • z obszaru sektora IT i sektora rolno-spożywczego poprzez doradztwo, szkolenia oraz inne formy wsparcia specjalistycznego,
  • informowanie i edukowanie w obszarze rozwoju technologicznego i innowacji społeczeństwa,
  • wspieranie rozwoju rynku pracy w obszarze rozwoju innowacji i innowacyjności,
  • komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych,
  • współpraca z władzami publicznymi, w szczególności z podmiotami samorządowymi w zakresie planowania i realizacji dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju i innowacyjności na wszystkich szczeblach państwa,
  • wdrażanie i promowanie skutecznych rozwiązań w zakresie podnoszenia jakości
  • życia mieszkańców, które mogą stanowić czynnik zapobiegający odpływowi
  • wykwalifikowanych kadr.

  ZOBACZ STATUT FUNDACJI

  Tekst jednolity Statutu – uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 4/2015 Fundatorów
  Fundacji Lepsza Jakość Życia z dnia 18 maja 2015 r.

  Statut „Fundacji LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA”

  Rozdział I.
  Postanowienia ogólne

  § 1

  1. „Fundacja LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA” zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. N 21, poz. 97 z późn. zm.) i innych przepisów prawa polskiego oraz postanowień niniejszego statutu.
  2. Fundacja została ustanowiona oświadczeniami woli fundatorów – Konrada Grzeszczyka, Łukasza Gołąbka i Zbigniewa Operacz, zawartymi w akcie notarialnym sporządzonym przez notariusza Marzenę Giermakowską w jej Kancelarii Notarialnej w Radomiu, ul.
  Piłsudskiego 13, w dniu 16 marca 2015 r., Repertorium A Numer 2186/2015.
  3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

  § 2

  1. Siedzibą fundacji jest Radom.
  2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
  § 3

  1. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Fundacja może tworzyć na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oddziały i placówki, zaś za granicą – przedstawicielstwa.
  4. W związku z prowadzoną działalnością Fundacja może nawiązywać kontakty międzynarodowe.

  § 4
  1. Fundacja posiada osobowość prawną.
  2. Nadzór nad Fundacją ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji sprawuje
  minister właściwy ds. gospodarki.

  § 5

  Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

  2

  § 6

  Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

  § 7

  Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
  nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji,
  przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

  Rozdział II.

  Cele i zasady działania Fundacji

  § 8

  Celem Fundacji jest:
  1. Rozwój sektora Klastra Technologicznego Lepsza Jakość Życia.
  2. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji społeczeństwa z
  uwzględnieniem innowacji społecznych.
  3. Zwiększenie i wzmocnienie współpracy w procesach rozwoju innowacji i innowacyjności.
  4. Wzrost internacjonalizacji ukierunkowany na rozwój innowacyjności.
  5. Wzrost efektywności wsparcia i finansowania działalności proinnowacyjnej.
  6. Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
  7. Rozwój technologii teleinformatycznych.
  8. Rozwój oprogramowania.
  9. Inteligentna specjalizacja w obszarze sektora IT i sektora rolno-spożywczego.

  § 9

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1) przystępowanie do branżowych sieci współpracy,
  2) działania na rzecz klastra (inicjatyw klastrowych),
  3) tworzenie, rozwijanie i koordynację platform technologiczno-organizacyjnych służących
  wspieraniu innowacyjności, przedsiębiorczości i interdyscyplinarnej współpracy sektorów IT
  i rolno-spożywczego,
  4) tworzenie, rozwijanie i koordynację platform i narzędzi informatycznych służących promocji,
  wymianie informacji, pomysłów i idei oraz komunikacji, dedykowanych dla społeczeństwa,
  5) wspieranie i promowanie innowacyjnych przedsięwzięć naukowych i biznesowych
  z obszaru sektora IT i sektora rolno-spożywczego poprzez doradztwo, szkolenia oraz inne
  formy wsparcia specjalistycznego,
  6) prowadzenie informacji i edukacji w obszarze rozwoju technologicznego i innowacji

  3

  społeczeństwa,
  7) wspieranie rozwoju rynku pracy w obszarze rozwoju innowacji i innowacyjności,
  8) tworzenie i zarządzanie funduszami celowymi, których celem jest wsparcie realizacji celów
  Fundacji oraz budowanie powiązań z inwestorami branżowymi w regionie, w kraju i za
  granicą,
  9) komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych,
  10) współpracę z władzami publicznymi, w szczególności z podmiotami samorządowymi
  w zakresie planowania i realizacji dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju
  i innowacyjności na wszystkich szczeblach państwa,
  11) podejmowanie innych, nie wymienionych działań, mających na celu rozwój sektora IT
  i rolno-spożywczego,
  12) wykorzystanie procesów badawczo rozwojowych,
  13) wdrażanie i promowanie skutecznych rozwiązań w zakresie podnoszenia jakości życia
  mieszkańców, które mogą stanowić czynnik zapobiegający odpływowi wykwalifikowanych
  kadr,
  14) wspieranie edukacji, w tym poprzez tworzenie systemu stypendialnego pozwalającego na
  dofinansowanie studiów zagranicznych dla zakwalifikowanych kandydatów.

  § 10

  Zmiana celów i sposobu działania Fundacji może nastąpić na podstawie uchwały Rady Fundacji.

  § 11

  Do realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć wyodrębnione w jej strukturze jednostki
  organizacyjne oraz zatrudniać pracowników i osoby współpracujące z Fundacją w innych formach
  prawnych.

  § 12

  Cele Fundacji są zgodne z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.

  § 13

  Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
  i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

  § 14

  Fundacja realizując swoje cele statutowe współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego,
  placówkami naukowymi, szkołami wyższymi, organizacjami przedsiębiorców oraz innymi
  podmiotami.

  Rozdział III.
  Działalność gospodarcza

  4

  § 15

  1. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą
  samodzielnie, bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
  2. Zakres działalności gospodarczej Fundacji stanowi jej działalność uboczną i obejmuje:
  – 18.11.Z Drukowanie gazet
  – 18.12.Z Pozostałe drukowania
  – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
  – 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  – 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  – 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
  targowiskami
  – 58.11.Z Wydawanie książek
  – 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list
  – 58.13.Z Wydawanie gazet
  – 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  – 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
  – 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
  – 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
  telewizyjnych
  – 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
  telewizyjnych
  – 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
  – 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
  – 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
  działalność
  – 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie
  sklasyfikowana
  – 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
  – 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
  i zarządzania
  – 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
  – 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
  – 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
  – 74.90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie
  sklasyfikowana
  – 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac

  5

  chronionych prawem autorskim
  – 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
  pracowników
  – 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  – 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalność gospodarczej,
  gdzie indziej niesklasyfikowana
  – 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
  – 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
  – 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
  – 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
  niesklasyfikowana

  § 16

  W przypadku, gdyby do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami
  prawa potrzebne będzie spełnienie określonych wymagań, w szczególności uzyskanie zezwolenia
  lub koncesji właściwego organu administracji publicznej, Fundacja podejmie taką działalność po
  spełnieniu ww. wymagań.

  § 17

  Dochody osiągane z działalności, o której mowa w § 15 przeznaczone będą na realizację celów
  statutowych Fundacji.

  § 18

  Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady.

  Rozdział IV.
  Majątek i dochody Fundacji

  § 19

  1. W dacie utworzenia Fundacji jej majątek stanowi fundusz założycielski, na który składa się
  wkład pieniężny w kwocie 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych, wymieniony
  w akcie notarialnym ustanowienia Fundacji
  2. Składnikami majątku Fundacji mogą być pieniądze oraz inne środki finansowe, nieruchomości
  i ruchomości oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
  3. Na realizację celów Fundacji Fundatorzy przeznaczają kwotę 1.000,00 zł (słownie: jeden
  tysiąc złotych).
  4. Na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację Fundatorzy przeznaczają kwotę
  1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

  6
  5. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we
  właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
  6. W zakresie dysponowania majątkiem Fundacji wprowadza się zakaz:
  a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
  członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz
  pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo stosunku
  pokrewieństwa, powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
  do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych
  dalej „osobami bliskimi”;
  b) przekazywania ich majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób
  bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
  przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  c) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób
  bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
  bezpośrednio wynika z celu statutowego;
  d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub
  pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
  cenach wyższych niż rynkowe.

  § 20

  O ile uchwala Rady Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok
  kalendarzowy.

  § 21
  1. Przychody Fundacji mogą pochodzić z:
  a) darowizn, spadków, zapisów,
  b) dotacji i subwencji oraz grantów,
  c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  d) dochodów z majątku Fundacji,
  e) odsetek bankowych,
  f) środków przekazywanych przez Fundatora,
  g) dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
  2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową.

  § 22

  Sponsorami Fundacji mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne oraz osoby prawne i inne
  jednostki organizacyjne, które wspierają cele Fundacji w formie dotacji, subwencji i darowizn
  środków pieniężnych, wartości dewizowych, nieruchomości i ruchomości oraz innych praw
  majątkowych.

  7

  § 23

  Sponsor może zastrzec sobie anonimowość, a także wskazać cel, na który – w ramach programu
  działań Fundacji – przeznacza wniesione środki.

  § 24

  1. Dochody z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
  wszystkich celów Fundacji, chyba że ofiarodawcy postanowili inaczej.
  2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
  o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
  oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

  § 25

  1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi
  przepisami prawa w zakresie osób prawnych.
  2. Za swoje zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

  Rozdział V.
  Władze Fundacji

  § 26

  Władzami Fundacji są:
  1. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”,
  2. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

  Rada Fundacji

  § 27

  1. Rada Fundacji składa się z co najmniej 3 osób, powoływanych na czas nieokreślony.
  2. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
  3. Pierwszych członków Rady Fundacji powołują Fundatorzy.
  4. Rada Fundacji może dokonywać zmian w swoim składzie, zgodnie z postanowieniami ust. 6-7.
  5. Członkostwo w Radzie wygasa z chwilą:
  a) śmierci członka,
  b) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
  c) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych,
  d) odwołania zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 4 w związku z ust. 6 i 7 poniżej.
  6. Odwołanie Członka Rady może nastąpić w przypadku zaistnienia innych niż wskazane
  w ust. 5 pkt a do c okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają, bądź w znaczny

  8
  sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady albo powodują utratę zaufania do
  danego Członka Rady.
  7. Odwołanie Członka Rady Fundacji, o którym mowa w ust. 6 i ust. 5 pkt d) może nastąpić
  w wyniku uchwały podjętej zwykłą większością głosów przez pozostałych Członków Rady,
  jeżeli z wnioskiem takim wystąpi co najmniej 2/3 aktualnego składu Rady. Głosowanie
  w tym przedmiocie jest tajne i nie bierze w nim udziału Członek Rady Fundacji, którego
  wniosek dotyczy. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
  8. Wykonywanie funkcji członka Rady Fundacji ma charakter społeczny i nie jest wynagradzane.

  § 28

  1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na
  kwartał.
  2. Rada Fundacji na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swojego grona
  Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Wiceprzewodniczący – w zastępstwie
  Przewodniczącego – wykonuje wszelkie prawa i obowiązki przysługujące
  Przewodniczącemu.
  3. Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji.
  4. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący może być odwołany bądź zrezygnować
  z pełnienia funkcji.
  5. Rada Fundacji może dokonać wyboru Sekretarza, którym może być osoba spoza grona
  członków Rady Fundacji.
  6. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek
  1/3 członków Rady lub na wniosek 1/3 członków Zarządu. Posiedzenia prowadzi
  Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Członek Rady.
  7. Posiedzenia Rady Fundacji zwołane na wniosek Fundatorów i organów wskazanych w ust.
  6 powinny się odbyć w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
  8. Zaproszenie na posiedzenie Rady Fundacji wraz z porządkiem obrad oraz materiałami,
  które mają być przedmiotem obrad, doręcza się pocztą elektroniczną, listem poleconym lub
  za potwierdzeniem odbioru, w terminie najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
  9. Do wnoszenia projektów uchwał pod obrady Rady Fundacji upoważniony jest Zarząd oraz
  poszczególni członkowie Rady Fundacji. Projekty uchwał powinny być składane
  Przewodniczącemu Rady Fundacji lub Sekretarzowi Rady Fundacji przed posiedzeniem
  Rady Fundacji.
  10. Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą być obecni Członkowie Zarządu.
  11. Każdy Członek Rady Fundacji dysponuje jednym głosem.
  12. Z posiedzenia Rady Fundacji sporządza się protokół.
  13. Protokół sporządza Sekretarz Rady lub powołany uchwałą Rady Fundacji protokolant.
  14. Protokół powinien zawierać numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę

  9
  obecnych, porządek obrad, teksty uchwał, wynik głosowania oraz wypowiedzi członków
  Rady Fundacji, o ile żądali ich zamieszczenia w protokole.
  15. Protokół powinien być podpisany przez osobę sporządzającą protokół oraz przez
  wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Fundacji, niezwłocznie po jego
  sporządzeniu.
  16. Protokoły z posiedzeń Rady Fundacji przechowywane są w biurze Zarządu.
  17. Każdy Członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz
  żądania udzielenia wyjaśnień od poszczególnych Członków Zarządu i pracowników
  Fundacji.

  § 29
  1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
  2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
  Rady Fundacji. W razie równej ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady lub
  upoważnionego przez niego do prowadzenia posiedzenia Członka Rady. Uchwały Rady
  Fundacji w przedmiocie odwołania lub powołania Członków Zarządu zapadają
  w głosowaniu tajnym.
  3. Pracami Rady Fundacji kieruje jej Przewodniczący, który pozostaje w stałych kontaktach
  z Zarządem Fundacji.
  4. Bez odbycia posiedzenia Rady Fundacji mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy
  członkowie Rady Fundacji wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być
  powzięte, albo na głosowanie pisemne. W przypadku głosowania pisemnego
  Przewodniczący Rady Fundacji doręcza za potwierdzeniem odbioru, projekt uchwały
  wszystkim członkom Rady Fundacji, którzy w terminie tygodnia od doręczenia uchwały
  mogą złożyć swój głos na piśmie. W sytuacji, gdy w terminie dwóch tygodni od dnia
  doręczenia projektu uchwały członkowi Rady Fundacji, jego oświadczenie o wykonaniu
  prawa głosu nie zostało doręczone Fundacji, przyjmuje się, że ten członek Rady Fundacji
  nie brał udziału w głosowaniu. Głosowanie pisemne jest ważne, jeżeli brali w nim udział
  wszyscy członkowie Rady Fundacji.

  § 30

  1. Do kompetencji Rady Fundacji należy sprawowanie nadzoru nad realizacją celów Fundacji.
  2. Do zadań Rady Fundacji należy ponadto:
  a) rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz
  sprawozdań z ich realizacji,
  b) ustalanie kierunków i metod działania Fundacji,
  c) dokonywanie zmian celów i sposobów działania Fundacji,
  d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,

  10

  e) określanie liczby członków Zarządu,
  f) ustalanie zasad wynagrodzenia Członków Zarządu oraz podpisywanie z nimi
  stosownych umów,
  g) zatwierdzanie Regulaminu pracy Zarządu,
  h) opiniowanie wniosków Fundatorów w przedmiocie połączenia z inną Fundacją.
  i) określanie programów działania oraz zasad wspierania projektów, w tym przede
  wszystkim warunków przyznawania pomocy przez Fundację oraz wymogów, jakim
  powinny odpowiadać sprawozdania sporządzane przez podmioty korzystające
  z pomocy Fundacji,
  j) proponowanie zmian Statutu i opiniowanie projektów zmian Statutu przedstawionych
  przez Fundatorów,
  k) zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji,
  l) ustalanie wysokości kwoty zobowiązania albo rozporządzenia, których zaciągnięcie
  bądź dokonanie, wymaga uprzedniego uzyskania zgody Rady Fundacji,
  m) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Fundacji,
  n) wybór biegłego rewidenta,
  o) udzielanie Zarządowi Fundacji zgody na:
  1) dokonanie czynności, która powoduje zaciągnięcie zobowiązania albo
  rozporządzenie o wartości przekraczającej wysokość kwoty ustalonej przez Radę,
  2) dokonanie darowizny na rzecz osoby trzeciej,
  3) nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
  4) obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym,
  5) udział Fundacji w spółce prawa handlowego, w spółce cywilnej lub spółdzielni,
  6) połączenie z inną Fundacją,
  p) podjęcie uchwał o likwidacji Fundacji, o cofnięciu likwidacji oraz o powołaniu
  i odwołaniu likwidatora,
  q) decydowanie o przeznaczeniu majątku Fundacji pozostałym po jej likwidacji,
  r) uchwalanie regulaminu Zarządu, Regulaminu Rady Fundacji.
  3. Brak wymaganej zgody Rady Fundacji na dokonanie czynności, która powoduje
  zaciągnięcie zobowiązania albo rozporządzenie o wartości przekraczającej wysokość
  kwoty ustalonej przez Radę Fundacji, nie wywiera skutku wobec osób trzecich, które były
  stroną takiej czynności lub które nabyły prawa majątkowe na podstawie takiej czynności.
  Powyższe postanowienie nie stanowi ograniczenia odpowiedzialności członków Zarządu
  Fundacji wobec Fundacji.
  4. Rada Fundacji może delegować jednego lub kilku członków Rady Fundacji do
  wykonywania określonych czynności nadzoru. Delegaci składają Radzie Fundacji pisemne
  sprawozdanie ze swoich działań, rekomendując podjęcie stosownych uchwał.

  11

  Zarząd
  § 31

  1. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy lub wieloosobowy, przy czym jeden z członków
  Zarządu – także w przypadku Zarządu jednoosobowego – pełni funkcję Prezesa Zarządu
  Fundacji.
  2. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu, a w szczególności przewodniczy posiedzeniom
  Zarządu oraz koordynuje i nadzoruje pracę pozostałych członków Zarządu.
  3. Członków pierwszego składu Zarządu powołują Fundatorzy.
  4. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.
  5. Wszelkich zmian w składzie członków Zarządu dokonuje Rada Fundacji.
  6. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:
  a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
  b) śmierci,
  c) odwołania Członka Zarządu zgodnie z ust. 7.
  7. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
  a) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  b) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
  c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
  d) sądowego pozbawienia prawa publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych.
  8. Rada Fundacji może powierzyć poszczególnym Członkom Zarządu określone obowiązki.

  § 32

  1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
  2. Zarząd Fundacji zajmuje się wszelkimi sprawami niezastrzeżonymi do kompetencji
  pozostałych organów Fundacji, a w szczególności:
  a) realizuje cele statutowe,
  b) sporządza plany pracy i budżetu,
  c) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
  d) zatrudnia pracowników i ustala wysokość ich wynagrodzenia,
  e) występuje z wnioskiem do Rady o zmianę Statutu,
  f) występuje z wnioskiem do Rady o połączenie i likwidację Fundacji.
  g) może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich
  umocowania,
  h) decyduje o każdorazowym przyjęciu zapisu lub spadku,
  i) opracowuje roczne plany finansowe i rzeczowe oraz sprawozdania z ich realizacji
  i przedstawia je Radzie Fundacji.

  12

  § 33

  1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą
  elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 5
  dni przed planowanym spotkaniem.
  3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu.

  § 34
  1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
  2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
  członków. Uchwały, o których mowa w ust. 3 zapadają zwykłą większością głosów
  w obecności co najmniej 3/4 Członków Zarządu Fundacji. W przypadku równego rozłożenia
  głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
  3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych,
  składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. W sprawach majątkowych, jeżeli
  Zarząd jest wieloosobowy, wymagane jest działanie dwóch członków Zarządu działających
  łącznie; gdy Zarząd jest jednoosobowy, oświadczenia w sprawach majątkowych składa
  jednoosobowo jedyny członek Zarządu.
  4. Zarząd może ustanawiać pełnomocników do prowadzenia poszczególnych spraw lub
  dokonywania określonych czynności.
  5. Zarząd przedstawia Radzie Fundacji roczne sprawozdanie ze swojej działalności za
  miniony rok kalendarzowy do dnia 31 marca roku następnego.

  Rada Programowa
  § 35
  1. Rada Programowa jest organem doradczym.
  2. Członków Rady Programowej powołuje, na czas nieokreślony, Rada Fundacji na wniosek
  Zarządu.
  3. Członkiem Rady Programowej może zostać osoba o uznanym autorytecie, doświadczeniu
  przy dokonaniach w dziedzinie ważnej z punktu widzenia celów fundacji.
  4. Wykonywanie funkcji członków Rady Programowej ma charakter społeczny i nie jest
  wynagradzane.
  5. Rada Fundacji uchwala regulamin funkcjonowania Rady Programowej.

  13

  Rozdział VI.
  Postanowienia końcowe

  § 36

  1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
  w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub na mocy decyzji powziętej
  przez Fundatorów.
  2. Rada Fundacji ustanawia Likwidatora. Likwidatorem może zostać ustanowiony członek
  Zarządu Fundacji.
  3. Likwidatorowi przysługują uprawnienia Zarządu Fundacji.
  4. Likwidator powinien zakończyć sprawy bieżące Fundacji, wypełnić jej zobowiązania, zbyć
  majątek jeśli będzie to konieczne do zaspokojenia wierzycieli oraz dokonać wszelkich
  innych czynności, które są niezbędne do zakończenia działalności Fundacji oraz jej
  wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego.
  5. Po zakończeniu likwidacji Likwidator składa wniosek o wykreślenie Fundacji z Krajowego
  Rejestru Sądowego.
  6. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw gospodarki.
  7. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na
  mocy uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

  Radom, dnia 18 maja 2015 r.

  Zebraliśmy sto pięćdziesiąt tysięcy złotych

  Dzięki poprzedniej edycji Balu Charytatywnego zebraliśmy 150 000 zł. Hojność uczestników oraz transparentność organizatorów (żadne koszty organizacyjne nie były pokryte z wpłat uczestników) przełożyły się na wielkie dzieło, które będzie służyło wszystkim dzieciom. Gabinet lekarski, gabinet usg, sala obserwacyjna – to między innymi te pomieszczenia znajdą się w nowym SOR dziecięcym w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ